بسته خوش آمد اینترنت، هدیه به مشترکین جدید همراه اول