نفت منجمد، راه حل احتمالی مواد تغییر‌ شکل پذیر‍ + ویدیو