چگونه کارت حافظه اصلی را از نمونه تقلبی آن تشخیص دهیم؟