شرکت هماهنگ با راه‌اندازی باشگاه مشتریان ارتباط دوسویه با کاربران را حفظ می‌کند