چرا سنسور تشخیص اثر انگشت باید در کلید هوم قرار بگیرد؟!