بهترین مانیتورهایی که می‌توانید تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از بازار بخرید