اپل پس از دو روز دوباره لقب ارزشمندترین کمپانی جهان را از رقیبش پس گرفت!