تعمیرات غیر اصولی آیفون 6، ممکن است منجر به نابودی آن شود!