آیپد بعدی اپل، یک آیپد پرو کوچکتر است، نه آیپد ایر3