اپل اولین حمله باج‌افزاری علیه کاربران مک را دفع کرد