دست‌مزد زنان برنامه‌نویس کامپیوتر 5.4 درصد از برنامه‌نویسان مرد کم‌تر است