ایده خنده‌دار هوندا؛ استفاده از اموجی‌ها به جای پلاکهای سنتی!