هوآوی و عرضه پرچمداری جدید تا پایان سال جاری در آمریکا!