اپل در سال جاری یک میلیاردمین آیفون ساخته شده را خواهد فروخت!