وام ۷۰ میلیون تومانی بدون بهره برای خرید محصولات رنو!