اقدامات و فعالیت‌های جدید سازمان نظام صنفی اعلام شد