تلسکوپ فضایی هابل تصویر جدید و کاملی از مریخ را منتشر کرد