ساخت پهپادی که قادر است مانند یک حشره بر روی دیوار فرود بیاید!