مبلغ قطع میان دوره برای مشترکین همراه اول افزایش می‌یابد