افزایش سود سونی به دلیل گسترش بازار سنسورهای تصویری CMOS