تبدیل باکتری به هارد دیسک زنده توسط محققان دانشگاه هاروارد!