کاربرانی که هنگام خواب به گوشی نگاه می‌کنند، ممکن است موقتا نابینا شوند!