اچ‌تی‌سی بخش واقعیت مجازی خود را از بخش اصلی جدا می‌کند