تاکید رئیس جمهور بر حفاظت از حریم خصوصی توسط اپراتورها