شرایط و موافقت‌نامه‌های کاربری؛ قراردادهایی که خیلی راحت امضا می‌شوند!