خداحافظ آی‌فون؛ جمع‌آوری آی‌فون از بازار کشور به مرحله اجرا درآمد!