تولید نوارهای ویدیویی تا آخر این ماه به طور کامل متوقف می‌شود