مایکروسافت در یک سال تنها ۱۳.۹ میلیون لومیا فروخته است!