چهره تاریک دره سیلیکون از نظر نوجوانی که در آن بزرگ شده است!