کسپرسکی و ارایه یک نرم افزار رایگان برای مقابله با باج‌افزارها