چرا نباید در حال حاضر اقدام به خرید تلفن هوشمند کرد؟!