ترکیه پل سلطان سلیم را به مسیر ارتباطی بین اروپا و آسیا اضافه کرد