با حذف این دو برنامه، گوشی اندرویدی شما دیگر ردیابی نخواهد شد!