آمازون با ساخت یک مزرعه بادی بزرگ به سمت انرژی‌های نو می‌رود