هواوی و Leica مرکز تحقیق و توسعه مشترک تاسیس می‌کنند