گوگل پیکسل؛ هم قیمت با آیفون، اما فاقد پشتیبانی ۴ ساله!