اپل عرضه ایرپاد را تا مدت نامعلومی به تاخیر انداخت!