در سال ۲۰۱۷، ۷۵ درصد مصرف اینترنت بر روی موبایل خواهد بود!