سامسونگ: لطفا یک نفر برای تایزن هم اپلیکیشن بسازد!