دو سازنده بزرگ به سیستم عامل اندرومدا دسترسی دارند