مایکروسافت بزرگ‌ترین خرید انرژی بادی خود را انجام داد