اپل پتنتی درباره گوشی هوشمند تا شونده به ثبت رساند