محققان با استفاده از گرافین پیکسل‌های مکانیکی ساختند!