جستجوی صوتی باعث به وجود آمدن آسیب پذیری در قلب کسب و کار گوگل شده است!