یک نظریه ریاضی مدعی شده که بهترین سن برای ازدواج ۲۶ سالگی است