گوگل با نوکیا برای تولید تلفن هوشمند همکاری خواهد کرد!