مهندسان Eset بدافزاری موسوم به Steganos را شناسایی کردند