اینستاگرام به رکورد ۶۰۰ میلیون کاربر ماهانه دست یافت!