اچ‌تی‌سی از اهداف خود برای فروش در سال ۲۰۱۶ عقب ماند!