تلگرام به پشتیبانی از نسخه‌های قدیمی اندروید پایان داد